TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SP615 Đại số tuyến tính nâng cao 3
2 SP689 Giáo dục và hội nhập quốc tế
3 SPT000 Luận văn tốt nghiệp 15 
4 SPT602 Đánh giá trong giáo dục toán học 3
5 SPT604 Lịch sử các phân môn toán học 3
6 SPT625 Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục toán học 2
7 SPT626 Hình học sơ cấp nâng cao 3
8 SPT627 Đại số sơ cấp nâng cao 2
9 SPT628 Số học nâng cao 3
10 SPT629 Lý thuyết didactic toán 2
11 SPT630 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng 3
12 SPT631 Các lý thuyết dạy học hiện đại trong dạy học toán 3
13 SPT632 Phát triển các năng lực toán học cho học sinh phổ thông 3
14 SPT633 Các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học toán 3
15 SPT634 Dạy học toán với phần mềm toán học động 3
16 SPT635 Thực hành dữ liệu định lượng 1
17 SPT636 Dạy học đại số và giải tích 3
18 SPT637 Dạy học xác suất và thống kê 3
19 SPT638 Dạy học hình học 3

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.