GV. NGUYỄN ĐIỀN TRUNG

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 093-939-2314, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2017- nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý thuyết & Hóa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • 2011-2013: Thạc sĩ Hóa lý thuyết & Hóa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh–Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2005-2009: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2009-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

      Tổng hợp nano kim loại từ dịch chiết thực vật và khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng nấm.

      Tổng hợp xúc tác quang cho phản ứng phân hủy các hợp chất gây ô nhiễm trong nước.

  • Các đề tài nghiên cứu

Năm 2021: Tổng hợp nano đồng bằng phương pháp vi sóng và ứng dụng kháng nấm Fusarium solani gây bệnh trên cây có múi.

Năm 2019: Tổng hợp chế phẩm nano bạc sử dụng dịch chiết củ nghệ làm tác nhân khử và đánh giá hoạt tính kháng vi nấm và vi khuẩn gây bệnh ở vật nuôi và cây trồng.

  • Sách và giáo trình xuất bản

       Năm 2021: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Phúc Đảm, Ngô Quốc Luân, Nguyễn Điền Trung, Giáo trình anh văn chuyên ngành Sư phạm Hóa học, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

  • Các công bố

14. Trung Nguyen Dien, Hong Nguyen Thi, Nghia Khoi Nguyen, Hang Thi Phung, Yen Hai Hoang (2022). Green synthesis of highly pure copper nanoparticles under microwave irradiation against pathogenic fungi on plants. Chemical Papers, xx, xx.

13. Nguyen Phung AnhNguyen TriNguyen Dien TrungHa Cam AnhHoang Tien CuongNguyen Thi Thuy Van, Luu Cam Loc (2022). Envirronmentally friendly fabrication of Fe2TiO5-TiO2 nanocomposite for enhanced photodegradation of cinnamic acid solution. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 12(4), 045015.

12. Hong Thi Nguyen, Trung Dien Nguyen, Dam Phuc Nguyen, Nhung Tuyet Thi Thai, Thanh Hoai Nguyen (2022). Synthesis efficiency of silver nanoparticles by light-emitting diode and microwave irradiation using starch as a reducing agent. Nanotechnology for Environmental Engineering, 7, 297-306.

11. Nguyen Phung Anh, Nguyen TriHa Cam AnhHoang Tien CuongNguyen Thi Thuy VanNguyen Dien TrungLuu Cam Loc (2021). Exceptional photodecomposition activity of heterostructure NiTiO3-TiO2 catalystJournal of Science: Advanced Materials and Devices, 7(1), 100407.

10. Trung Dien Nguyen, Dam Phuc Nguyen, Yen Hai Hoang, Tuan Trong Nguyen, Hong Thi Nguyen (2021). Rapid synthesis of silver nanoparticles using the extract of Psidium guajava leaf based on light‑emitting diodes irradiationChemical Papers, 75, 5623‒5631.

9. Nguyen Dien Trung, Nguyen Tri, Pham Hong Phuong, Ha Cam Anh (2020). Synthesis of highly active heterostructured Al2TiO5/TiO2 photocatalyst in a neutral mediumJournal of Nanomaterials, 2020, 6684791.

8. Nguyen Dien Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Mai Van Hieu, Nguyen Thi Hong (2020). Al2TiO5/SBA-15 promoting photocatalytic degradation of cinnamic acidCan Tho University Journal of Science, 12(2), 45‒52.

7. Nguyen Dien Trung, Ha Cam Anh, Nguyen Tri and Luu Cam Loc (2020). Fabrication of TiO2/Al2TiOnanocomposite photocatalysts. International Journal of Nanotechnology, 17(7/8/9/10), 607‒622.

6. Nguyen Dien Trung, Ha Cam Anh and Nguyen Tri (2020). Controlling phase composition, properties and activity of TiO2 nano-photocatalyst synthesized by hydrothermal technique in the degradation of cinnamic acid solution. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 20(9), 5418‒5425.

5. Nguyen Dien Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Luong Thi Cam Van, Nguyen Van Minh, Nguyen Phung Anh and Nguyen Tri (2020). Biofabrication of silver nanoparticles using Curcuma longa extract: Effects of extraction and synthesis conditions, characteristics, and its antibacterial activity. Journal of Biochemical Technology, 11(1), 57‒66.

4. Dien Trung Nguyen, Nhat Linh Duong, Van Minh Nguyen, Cam Van Thi Luong, Phung Anh Nguyen and Tri Nguyen (2020). Chromolaena odorata extract as a green agent for the synthesis of Ag@AgCl nanoparticles inactivating bacterial pathogens. Chemical Papers, 74, 1849‒1857.

3. Nguyen Dien Trung, Ha Cam Anh, Nguyen Tri, Pham Thi Hong Phuong and Hoang Tien Cuong (2019). A low temperature fabrication and photoactivity of Al2TiO5 in cinnamic acid degradation. Materials Transactions, 60(9), 2022‒2027.

2. Ha Cam Anh, Nguyen Dien Trung, Hoang Tien Cuong, Nguyen Tri, Tran Khanh Son, Luu Cam Loc (2018). Facile synthesis of carbon-doped TiO2 photocatalyst for degradation of cinnamic acid. Vietnam Journal of Chemistry, 56(3e12), 473‒478.

1. Nguyen Dien Trung, Luu Cam Loc and Nguyen Tri (2017). Determination of coke on promoted zirconium oxide catalysts in the isomerization re-action of pentane and hexane mixture at high pressure. Can Tho University Journal of Science, 3, 57‒60.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.