GV. VÕ THỊ BÍCH HUYỀN

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 098-846-0983, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2015-2018: Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2008-2012: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

20112-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Phương pháp giảng dạy bộ môn Hoá học. 

  • Các đề tài nghiên cứu

 

  • Sách và giáo trình xuất bản

 

  • Các công bố

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.