Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0934.454.998

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức danh, học hàm học vị

Giảng viên chính, TS Tâm lý học

Quá trình đào tạo

1. Đại học

Hệ đào tạo: chính quy; Thời gian đào tạo từ: 4 năm (từ 2000 đến 2004)

Nơi học: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học: Giáo dục học (Chuyên ngành Tâm lý – giáo dục)

Tên khóa luận tốt nghiệp: Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Giáo dục học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

 2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: chính quy tập trung; Thời gian đào tạo từ: 2 năm (10/2006 .đến 10/2008)

Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Giáo dục học

Tên luận văn: Biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ

 3. Tiến sĩ

Hệ đào tạo: chính quy không tập trung

Thời gian đào tạo: 3 năm (12/09/2014 đến 12/09/2017)

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã Hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam

Tên luận án: Nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

09/2004 - 7/2013

Giảng viên, Trường Cao đẳng Cần Thơ

08/2013 – 09/2013

Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

10/2013 – 12/2014

Giảng viên, Tổ trưởng công đoàn, Khoa Sư phạm

1/2015

Giảng viên, Bí thư Chi bộ thuộc Bộ môn; Tổ trưởng công đoàn, Khoa Sư phạm

1/2015 – 10/2017

GIảng viên, Phó trưởng Bộ môn; Bí thư Chi bộ thuộc Bộ môn; Tổ trưởng công đoàn, Khoa Sư phạm

10/2017 – 5/2018

Giảng viên, Bí thư Chi bộ thuộc Bộ môn, Khoa Sư phạm

6/2018 - 2/2020

Giảng viên, Thư ký Bộ môn, Khoa Sư phạm

2/2020 đến nay

 Giảng viên chính, Thư ký Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

GIẢNG DẠY

 1. Tâm lý học đại cương,

2. Tâm lý học sư phạm

3. Kỹ năng mềm 

4. Tổ chức hoạt động giáo dục

5. Tâm lý học quản lí

6. Tham vấn tâm lý

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệmtrong đề tài

1 Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ 2018-2020 Cấp thành phố Tham gia

2

Định hướng giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2016

Cấp trường

Chủ nhiệm 

3 Biện pháp nâng cao nhu cầu và năng lực giao tiếp cho giáo sinh trung cấp mầm non Trường Cao đẳng Cần Thơ 2013 Cấp cơ sở Chủ nhiệm 
4 Biện pháp kích thích hứng thú học tập cho sinh viên trường cao đẳng cần thơ 2012 Cấp cơ sở Chủ nhiệm
5 Xây dựng và vận dụng tình huống đóng vai trong dạy học học phần tâm lý học ứng xử cho sinh viên ngành quản trị văn phòng Trường Cao đẳng Cần Thơ 2011 Cấp cơ sở Chủ nhiệm

6

Rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ

2010

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

 HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 - Tâm lý giáo dục

- Nhu cầu học tập

- Định hướng giá trị sống

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

- Tham vấn tâm lý học đường

- Cảm xúc xã hội...

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 

 

25. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2020), Mối tương quan giữa tính tự giác, tính tích cực, độc lập, chủ động và sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo chức số tháng 6/2020,tr 83-85

24. Nguyễn Thị Bích Phượng (2020). Biểu hiện thấu cảm với học sinh của giáo viên huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế".NXB ĐHSPTPHCM, tr 72-79

23. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Tứ (2020). Kết quả đánh giá theo tiêu chí về mô hình tham vấn học đường trong công tác tâm lí học trường học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác tâm lí học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế".NXB ĐHSPTPHCM,, tr 187-203

22. Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2020). Thực trạng hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo chức số tháng 3

21. Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Nguyễn Thanh Huân (2019), Những vấn đề gặp phải của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ phân tích theo các bình diện, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, NXB ĐHSP TPHCM, tr 78-90

20. Nguyễn Thị Bích Phượng (2018). Động cơ học tập của sinh viên người Khmer Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí giáo chức Việt Nam số 137 tháng 9/2018, tr67-70

19. Nguyễn Thị Bích Phượng (2018). Hứng thú trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số đặc biệt) tháng 8, tr375-378

18. Nguyễn Thị Bích Phượng (2018). Tổng quan nghiên cứu về nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng sông Cửu Long. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số tháng 8/20118, tr 85-87, 134

17. Nguyễn Thị Bích Phượng (2018). Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 5/2018

16. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Mức độ thấu cảm học sinh của giáo viên trung học cơ sở huyện Châu Thành, Trà Vinh trong công tác chủ nhiệm lớp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tr25-28

15.  Trần Lương - Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Tác động của chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm. Hội thảo "Tác động của chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên" . NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tr 9-15. 

14. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Dạy kỹ năng định hướng giá trị sống cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 12/2017, trang 94-97. 

13. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Mức độ thực hiện hành vi thỏa mãn nhu cầu học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tâm lý học xã hội số 10 tháng 10/2017. 

12.Trần Lương - Nguyễn Thị Bích Phượng. (2017). Một số biểu hiện tính trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9 (số đặc biệt) trang 310 – 324. 2017

11. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Niềm tin vào bản thân trong học tập của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục và Xã hội số đặc biệt tháng 10/2017

10. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 8.2017

9. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tâm lý học xã hội, tháng 8.2017

8. Nguyễn Thị Bích Phượng (2017). Thực trạng nhu cầu về tri thức của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tâm lý học xã hội 7/2017

7. Nguyễn Thị Bích Phượng, Tương quan giáo dục gia đình đến nhận thức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về tầm quan trọng của các giá trị sống, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình", Chương trình cấp Bộ "Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, TP Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Nguyễn Thị Bích Phượng (2016). Thực trạng định hướng giá trị sống của sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 44 năm 2016

5 .Trần Lương - Nguyễn Thị Bích Phượng (2016). Tính trung thực – Nét tính cách có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay”, Trường Đại học Đà Lạt, tr 63 - 72, 2016

4. Nguyễn Thị Bích Phượng (2015). Kỹ năng học với các nguồn tri thức. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 110 – 112.

3. Nguyễn Thị Bích Phượng (2013). Tình huống sắm vai trong dạy học tâm lí học. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội số 58 trang 33 - 39

2. Nguyễn Thị Bích Phượng (2011). Học tập quan điểm giáo dục nhân đạo của Macarenco. Tạp chí Dạy học ngày nay số 3/2011, trang 66 – 67

1. Trần Lương - Nguyễn Thị Bích Phượng (2010). Rèn luyện kỹ năng sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ trong giao tiếp sư phạm cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, trang 113, Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ. 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740668
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
555
5004
2384
740668

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.