Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRỊNH THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ
Ngày, Năm sinh: 21/09/1979 Nơi sinh:
Quê quán: Hữu Ái, Giang Sơn, H.Gia Bình, Bắc Ninh Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không
Điện thoại liên hệ: 07103782668 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn Đơn vị công tác: Bộ môn Giáo dục Tiểu học - Mầm non
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 11 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Ngữ văn Năm tốt nghiệp: 2001
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: LL&PPdạy Văn& TViệt
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2008
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
2. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
11/2006 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non 
12/2015 - 12/2019  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành LL&PPdạy Văn& TViệt tại Việt Nam 
04/2016 - nay  Đại học Cần Thơ  Quyền Trưởng Bộ môn BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển năng lực đọc của học sinh tiểu học Thành phố Cần Thơ 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3. Monograph no. 3. (Đã xuất bản)
2.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Improving Teaching and Learning Perspectives from Australia & Southeast Asia. 3. 3750. (Đã xuất bản)
3.  Trịnh Thị Hương, Bùi Lê Diễm. 2015. USING WEBQUEST TO DEVELOP ELEMENTARY STUDENTS' LITERACY: A CASE STUDY IN CAN THO, VIETNAM. The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015. . 23. (Đã xuất bản)
4.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Túy An, Nguyễn Ngọc Hiệp. 2015. ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BẰNG NHẬN XÉT, TIẾP CẬN TỪ PHÍA NGƯỜI HỌC. Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015. . 182-186. (Đã xuất bản)
5.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy. 2015. THE CONTRIBUTIONS OF LESSON STUDY MODEL ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS' EDUCATION: A CASE STUDY OF CAN THO UNIVERSITY. The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015. . 17. (Đã xuất bản)
6.  Lê Ngọc Hóa, Trịnh Thị Hương2016. IMPROVING PRE-SERVICE TEACHERS’ CRITICAL THINKING THROUGH MICRO-TEACHING WITHIN A LEARNING THROUGH ACTION MODEL. Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016. Monograph 4. 39-50. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trịnh Thị Hương2013. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIỂU HỌC HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC BẰNG PHƯỚNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học. 1. 166. (Đã xuất bản)
2.  Trịnh Thị Hương2013. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ DẠY HỌC KỂ CHUYỆN Ở TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 27. 67-74. (Đã xuất bản)
3.  Trịnh Thị Hương2013. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIỂU HỌC HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 29. 60-68. (Đã xuất bản)
4.  Trịnh Thị Hương2014. TÔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC TRONG DẠY ĐỌC HIỂU TRÍCH ĐOẠN KỊCH "LÒNG DÂN" CHO HỌC SINH LỚP 5. Tạp chí Giáo dục. 330. 28-30. (Đã xuất bản)
5.  Trịnh Thị Hương, Phan Văn Dư. 2015. SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI (FACEBOOK) VÀO GIẢNG DẠY. Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015. . 321-325. (Đã xuất bản)
6.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thảo Trúc. 2015. RÈN KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THÔNG QUA TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG XÃ HỘI (FACEBOOK). Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015. . 162-166. (Đã xuất bản)
7.  Trịnh Thị Hương2015. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI DẠY TẬP ĐỌC Ở TIỂU HỌC. Tạp chí Giáo Dục. 352. 41-43. (Đã xuất bản)
8.  Trịnh Thị Hương, Bùi Lê Diễm. 2016. TÍCH HỢP DẠY ĐỌC VIẾT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC BẰNG WEBQUEST. Tạp chí Giáo dục và xã hội. 61. 57-60. (Đã xuất bản)
9.  Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Hóa, Lữ Hùng Minh. 2016. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẢN HỒI CHO SINH VIÊN TIỂU HỌC THÔNG QUAN NHẬT KÍ KIẾN TẬP SƯ PHẠM. Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016. . 72-83. (Đã xuất bản)
10.  Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2016. GIỚI THUYẾT VỀ MÔ HÌNH ĐỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY ĐỌC. Trường đại học sư phạm Hà Nội. tháng 1/2016. 540-546. (Đã xuất bản)
11.  Trịnh Thị Hương, Lữ Hùng Minh. 2016. DẠY TỪ MỚI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống. 8. 42-15. (Đã xuất bản)
12.  Trịnh Thị Hương, Trịnh Thị Lan. 2016. TÍCH HỢP RÈN KĨ NĂNG VIẾT TRONG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội. 61B. 110-117. (Đã xuất bản)
13.  Trịnh Thị Hương2016. KÍCH HOẠT KIẾN THỨC NỀN TRONG DẠY ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Tạp chí Giáo dục và xã hội. 2. 35-38. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương2016. CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐỌC, MỤC TIÊU DẠY ĐỌC VÀ MÔ HÌNH DẠY ĐỌC VĂN BẢN. Đại học Trà Vinh. Tháng 11/2016. 319-327. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Thị Hương2016. VẬN DỤNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG HỌC PHẦN TẬP GIẢNG CHO SINH VIÊN TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
16.  Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2016. MÔ HÌNH ĐỌC TƯƠNG TÁC VÀ VIỆC ÁP DỤNG TRONG DẠY ĐỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,.. 

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740593
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
480
4929
2309
740593

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.