DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Ngành: Sư phạm Hóa học (Chemistry Teacher Education)           Mã ngành: 7140214

Thời gian đào tạo: 4 năm        Danh hiệu: Cử nhân

Đơn vị quản lý: Bộ môn Sư phạm Hóa học , Khoa Sư phạm

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
FL004 Pháp văn tăng cường 1 (*) 3
FL005 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
FL006 Pháp văn tăng cường 3 (*) 4
FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
KL001 Pháp luật đại cương 2
KN001 Kỹ năng mềm 2
KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
ML007 Logic học đại cương 2
ML009 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 2
ML010 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 3
ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3
ML014 Triết học Mác - Lênin 3
ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
NN123 Sinh hóa B 2
NN124 TT. Sinh hóa 1
QP003 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (2014-2019) (*) 3
QP004 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (2014-2019) (*) 2
QP005 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (2014-2019) (*) 3
QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (2020) (*) 2
QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (2020) (*) 2
QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (2020) (*) 2
QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (2020) (*) 2
SG011 Quản lý Hành chính nhà nước và QL ngành GD & ĐT 2
SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 2
SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 2
SG170 Nguyên lí dạy học hóa học 2
SG171 Phương pháp dạy học Hóa học 2
SG171 Phương pháp dạy học Hóa học (2014) 2
SG172 Thiết kế chương trình hóa học 2
SG173 Phương pháp nghiên cứu khoa học hóa học 1
SG174 Đánh giá kết quả học tập hóa học 2
SG175 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Hóa học 2
SG175 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Hóa học (2014) 2
SG176 Tập giảng Hóa học 2
SG176 Tập giảng hóa học (2014) 2
SG177 Kiến tập sư phạm hóa học 2
SG178 Thực tập Sư phạm hóa học 3
SG258 Hóa cơ sở 2 3
SG259 Thực tập hóa cơ sở 2
SG259 Thực tập Hóa cơ sở (2014) 2
SG394 Giáo dục hòa nhập 2
SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 2
SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và Khoa học tự nhiên 2
SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và Khoa học tự nhiên 2
SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2
SP009 Tâm lý học đại cương 2
SP010 Tâm lý học sư phạm 2
SP013 Phương pháp NCKH - Giáo dục 1
SP079 Giáo dục học 3
SP093 Toán cho Hóa học 3
SP095 Vật lý đại cương 2
SP095 Vật lý đại cương (2014) 2
SP156 Động hóa học 2
SP157 Điện hóa học 2
SP158 Thực tập Hóa lý 2
SP158 Thực tập Hóa lý (2014) 2
SP159 Hóa keo 2
SP191 Anh văn chuyên môn SP.Hóa học (2014) 2
SP191 Anh Văn chuyên ngành Sư phạm Hóa 2
SP292 Hóa cơ sở 1 2
SP293 Nhiệt động hóa học 2
SP378 Hóa Sinh học 2
SP378 Sinh hóa - SP.Hóa (2014) 2
SP382 Hóa hữu cơ 1 3
SP383 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa 3
SP384 TT. Hóa vô cơ 2
SP384 TT. Hóa vô cơ (2014) 2
SP385 Hóa công nghệ và Hóa nông nghiệp 2
SP385 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp (2014) 2
SP386 TT. Phương pháp giảng dạy hóa 2
SP386 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa (2014) 2
SP387 Hóa hữu cơ 2 3
SP388 TT. Hóa hữu cơ 2
SP388 TT. Hóa hữu cơ (2014) 2
SP389 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa 3
SP390 TT. Hóa phân tích - SP. Hóa 2
SP390 TT. Hóa phân tích - SP. Hóa (2014) 2
SP392 Phương pháp phân tích công cụ 2
SP392 Phương pháp phân tích công cụ (2014) 2
SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ 1
SP393 TT. Phương pháp phân tích công (2014) 1
SP395 Giáo dục môi trường qua giảng dạy Hóa học 2
SP395 Giáo dục môi trường qua giảng dạy hóa học (2014) 2
SP397 Cơ sở lý thuyết Hóa vô cơ 2
SP398 Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ 2
SP400 Hóa hợp chất thiên nhiên 2
SP404 Lý thuyết tổng hợp hữu cơ 2
SP405 Hóa học phức chất 2
SP406 TT. Sinh hóa 1
SP406 TT. Sinh hóa (2014) 1
SP407 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học 4
SP407 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học (2014) 4
SP408 Luận văn tốt nghiệp - Hóa học 10
SP408 Luận văn tốt nghiệp - Hóa học (2014) 10
SP410 Lịch sử Hóa học 2
SP410 Lịch sử hóa học (2014) 2
SP411 Kỹ thuật phòng thí nghiệm Hóa học 2
SP411 Kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa học (2014) 2
SP450 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa 2
SP455 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa 2
SP517 Hóa lượng tử 2
SP517 Hóa lượng tử (2014) 2
SP519 Thiết kế bài tập Hóa học 2
SP519 Thiết kế bài tập Hóa học (2014) 2
SP597 Kiến tập sư phạm 2
SP598 Thực tập sư phạm 3
TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
TN033 Tin học căn bản (*) 1
TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
TN101 Hóa học đại cương 1 2
TN102 Hóa học đại cương 2 3
TN108 Hóa lý 1 3
TN109 Hóa lý 2 3
TN111 Hóa hữu cơ 1 3
TN115 Hóa phân tích 1 3
TN117 Hóa phân tích 2 3
TN236 Hóa vô cơ 1 3
TN247 Hóa vô cơ 2 3
TN249 Hóa hữu cơ 2 3
TN300 Hóa học ứng dụng 2
TN317 Hóa học hợp chất thiên nhiên 2
TN319 Tham quan thực tế 1
TN327 Tổng hợp hữu cơ 2
TN361 Các phương pháp phổ nghiệm hữu cơ 2
TN362 Tổng hợp vô cơ  
TN395 Kỹ thuật tách chiết hợp chất thiên nhiên 2
XH004 Pháp văn căn bản 1 (*) 3
XH005 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
XH006 Pháp văn căn bản 3 (*) 4
XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
XH012 Tiếng Việt thực hành 2
XH012 Tiếng Việt thực hành (2014) 2
XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
XH019 Pháp văn chuyên môn KH & CN 2
XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
XH028 Xã hội học đại cương 2
XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.